>>
>>
Izabela Kamińska

Izabela Kamińska

Izabela Kamińska

Jestem magi­strem fizjo­te­ra­pii i od ponad 20 lat zaj­muję się sze­roko pojętą pracą z ciałem.

Od 9 lat pro­wa­dzę regularne zaję­cia jogi. Obec­nie roz­wi­jam nowa­tor­skie podej­ście do praktyki jogi – Fascial Yoga, czyli joga powięziowa (powięź – popularna nazwa tkanki łącznej, która nadaje ciału kształt, generalnie „łączy” różne miejsca w ciele, a jej stan wpływa na jakość funkcjonowania układu ruchu, układu nerwowego, krążenia i wszystkich narządów).

Ukoń­czy­łam stu­dia dzienne na kie­runku fizjo­te­ra­pia na Aka­de­mii Wycho­wania Fizycz­nego w Kato­wi­cach.
Prak­ty­ko­wa­łam w przy­chod­niach, szpi­ta­lach i sanatoriach.

Od 2009 roku pro­wa­dzę Gabi­net Fizjo­te­ra­pii w Katowicach (www.bowenkatowice.pl). Spe­cja­li­zuję się w Tech­nice Bowena, która jest miękką tera­pią manu­alną, anga­żu­jącą układ ner­wowy, mię­śniowy i sieć powięzi.

Przez 15 lat tre­no­wa­łam karate kyoku­shin, star­to­wa­łam w licz­nych zawo­dach karate i wie­lo­krot­nie zdo­by­łam tytuł Mistrzyni Pol­ski.

Jestem mamą Stefci i Sylwka, co spra­wia, że temat ciąży, porodu i macie­rzyń­stwa jest dla mnie szcze­gól­nie bli­ski i ważny – moją ideą jest prze­ka­zy­wa­nie kobie­tom pozy­tyw­nego i świa­do­mego podej­ścia do tych sfer życia, co reali­zuję na pro­wa­dzo­nych przeze mnie zaję­ciach jogi dla kobiet w ciąży, dla mam z dziećmi oraz zabie­gach Baby Bowen i Bowen w ciąży.