Jesteś tutaj:
>>
>>
Izabela Kamińska

Izabela Kamińska

Izabela Kamińska

Jestem magi­strem fizjo­te­ra­pii i od ponad 20 lat zaj­muję się sze­roko pojętą pracą z ciałem.

Od 2006 roku pro­wa­dzę regularne zaję­cia jogi. Ukoń­czy­łam stu­dia dzienne na kie­runku fizjo­te­ra­pia na Aka­de­mii
Wycho­wania Fizycz­nego w Kato­wi­cach. Prak­ty­ko­wa­łam w przy­chod­niach, szpi­ta­lach i sanatoriach.

Od 2009 roku pro­wa­dzę Gabi­net Fizjo­te­ra­pii w Katowicach (www.bowenkatowice.pl). Spe­cja­li­zuję się w Tech­nice Bowena,
która jest miękką tera­pią manu­alną, anga­żu­jącą układ ner­wowy, mię­śniowy i sieć powięzi.

Przez 15 lat tre­no­wa­łam karate kyoku­shin. W tym czasie star­to­wa­łam w licz­nych zawo­dach karate i wie­lo­krot­nie zdo­by­łam
tytuł Mistrzyni Pol­ski.

Jestem mamą Stefci i Sylwka, co spra­wia, że temat ciąży, porodu i macie­rzyń­stwa jest dla mnie szcze­gól­nie bli­ski i ważny  
–  moją ideą jest prze­ka­zy­wa­nie kobie­tom pozy­tyw­nego i świa­do­mego podej­ścia do tych sfer życia, co reali­zuję na pro­wa­dzo­nych
przeze mnie zaję­ciach jogi dla kobiet w ciąży, dla mam z dziećmi oraz zabie­gach Baby Bowen i Bowen w ciąży.

Moją pasją jest zgłębianie anatomii i fizjologii człowieka – dzielę się swoją wiedzą na prowadzonych przez siebie szkoleniach.

25 lipca 2017r. pomyślnie zdałam egzamin instruktorski w Technice Bowena i zostałam akredytowanym nauczycielem tej metody.